معرفی

مشخصات فردی

مرتضی صالحی نژاد بالنگاه

نام - نام خانوادگی : مرتضی   صالحی نژاد بالنگاه

پست الکترونیکی : salehnezhad@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ژنتیک و اصلاح نژاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

نوع همکاری : تمام وقت

مرتضی صالحی نژاد بالنگاه
مرتضی صالحی نژاد بالنگاه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
^